Privacyverklaring

1. Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met uw verwijzend en/of behandelend arts(en). Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en medisch specialisten raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken, hun handelen valt volledig onder de medische geheimhouding. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het - ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat conform de wet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. 24CARE heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, zoals verplicht gesteld in de AVG. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van 24CARE via fg@24care.nu of 033 201 11 4. Uw verzoek behandelen wij binnen vier weken.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@24care.nu of 033 201 11 4. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.